Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Opolu

DOŁĄCZ DO NAS

Informacje dla kandydatów ubiegających się o  członkostwo w SITK RP:

 

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: biuro@sitk.opole.pl deklaracji kandydata oraz zdjęcia w formie elektronicznej.

 

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału, po podjęciu stosownej uchwały.

 

Zgodnie ze Statutem SITK RP (rozdział III §7) członkiem zwyczajnym SITK RP może być:

1. osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,

2. student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Miesięczna składka członkowska wynosi 5,00zł. Składkę można wpłacać miesięcznie lub za cały rok na konto podane poniżej:

 

SITK RP Oddział w Opolu , ul. Katowicka 50, 45-061 Opole NIP 754 00 23 617

Bank BPS O/Opole

Nr konta: 85 1930 1028 2240 0271 8789 0001

 

Poniżej wzór pisemnej deklaracji kandydata na członka SITK.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu (SITK) przy ul. Katowickiej 50 (budynek NOT), 45-061 Opole, adres e-mail: biuro@sitk.opole.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w SITK. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz statut SITK. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Oddziału SITK RP w Opolu